Skip to main content

Propozície

Literárna súťaž Medziriadky spojená s letným literárnym workshopom je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra). Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

 

Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú:

 1. žiaci základných škôl 5. – 9. ročník
 2. študenti stredných škôl
 3. študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (nar. od 1.8.1991)

 

Dramatický text sa hodnotí bez vekového členenia.

 

Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:

 • poézia - 3 až 5 básní
 • próza - maximálne 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie)
 • dramatický text - bez obmedzenia

 

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku na adrese www.medziriadky.sk/prihlaska/.

Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú adresu sutaz@medziriadky.sk vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word). Súbor pomenujte menom účastníka. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím zašlite príspevok každého v osobitnom súbore. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás, prosím, kontaktujte.

Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške svedomito e-mailový kontakt na súťažiaceho.

Z prijatých príspevkov budú pred postúpením porote odstránené údaje súťažiaceho.

Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením v zborníku súťaže, v médiách a na stránke súťaže. O uverejnení ho budeme informovať.

 

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 6.2.2017
Uzávierka súťaže: 31.3.2017
Zaslanie pozvánok oceneným autorom najneskôr do 10.7.2017

Ocenení autori budú pozvaní naletný literárny workshop, na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov.  Uskutoční sa 18. - 24. augusta 2017 v rekreačnej oblasti Duchonka.

 

Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:

 • Petr Borkovec – básnik, prekladateľ, publicista, editor vydavateľstva Fra
 • Miroslav Dacho – divadelný dramaturg, vysokoškolský pedagóg
 • Mária Ferenčuhová – poetka, prekladateľka, filmová teoretička a vysokoškolská pedagogička
 • Eva Kollárová – poetka a textárka, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu
 • Peter Karpinský – prozaik, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg
 • Mária Modrovich – spisovateľka a publicistka
 • Marta Součková – literárna kritička, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenského jazyka a kultúry
 • Matej Thomka – autor, pedagóg, organizátor literárneho života

 

Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medziriadky.sk.

Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0915 503 327.